Експрес аналіз фінансового стану

Введіть дані за 3 роки - отримайте результат (приклад)

Введіть дані балансу

Актив балансу Код рядка На кінець року
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000
- первісна вартість 1001
- накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010
- первісна вартість 1011
- знос 1012
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
- інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за виданими авансами 1130
- з бюджетом 1135
- з нарахованих доходів 1140
- із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Грошові кошти та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Всього за розділом ІІ. 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 1200
Баланс 1300
Пасив балансу
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом І. 1495
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відсточені податкові зобов'язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострогові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Усього за розділом ІІ. 1595
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 1635
- з бюджетом 1620
- за розрахунками зі страхування 1625
- за розрахунками з оплати праці 1630
-за розрахунками з учасниками 1640
- із внутрішніх розрахунків 1645
- за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом III 1695
Баланс 1900

Заповніть поля звіту про фінансові результати підприємства за 3 останніх роки

Стаття Код рядка За рік
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
Валовий прибуток (збиток) 2090
Інші операційні доходи 2120
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 2122
Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності 2190
Доход від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 2290
Витрати з податку на прибуток 2300
Чистий фінансовий результат: прибуток (якщо збиток, заповнюєте з мінусом) 2350
ІІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Заповніть таблицю із кількістю працюючих на підприємстві

Кількість працюючих
в тому числі адміністративний персонал

Кнопка «Порахувати» — ви отримаєте 8 таблиць з показниками фінансового стану безкоштовно.

Кнопка «Зберегти» — калькулятор збереже дану звітність, однак перед цим потрібно авторизуватись на сайті, щоб додана звітність прив'язалась до вашого облікового запису.